ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2017 Υπομέτρο 4.1. “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”

Νέες ευκαιρίες για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα αναμένονται με την προκήρυξη του Υπομέτρου 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Η NOVACERT αναλαμβάνει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας καθώς και το συνολικό σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίηση του έργου. Ακολουθούν αναλυτικά τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τους όρους επιλεξιμότητας, τους κλάδους που ενισχύονται και τις επιλέξιμες δαπάνες.

 

Όροι επιλεξιμότητας:

• Να είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, και να έχουν υποβάλλει Δήλωση Καλλιέργειας το έτος 2016, 2017 (ΟΣΔΕ)

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει όχι απλώς να είναι ενεργοί γεωργοί ή κτηνοτρόφοι αλλά να πληρούν τις προϋποθέσεις του «επαγγελματία αγρότη» (εγγραφή στον ΟΓΑ, αγροτικό εισόδημα>50% του συνολικού εισοδήματος)

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

• Να μην είναι συνταξιούχοι

 

Κλάδοι που ενισχύονται:

• φυτικής παραγωγής
• βοοτροφίας
• αιγοπροβατοτροφίας
• χοιροτροφίας
• πτηνοτροφίας (όρνιθες – πάπιες – χήνες – γαλοπούλες)
• μονόπλων αυτοχθόνων ελληνικών φυλών
• κονικλοτροφίας
• μελισσοκομίας
• σηροτροφίας
• γουνοφόρων ζώων
• σαλιγκαροτροφίας

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης:

• Αγορά γης ( αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονται εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις έως
15% )
• Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπως:
α. γεωργικοί ελκυστήρες
β. παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα
γ. μηχανήματα παραγωγής ζωοτροφών
δ. εξοπλισμός αποθήκευσης ζωοτροφών
• Αντικατάσταση β) εκσυγχρονισμός, γ) μετατροπή, δ) επέκταση, και ε) εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών, ΌΧΙ Αγορά ζώων
• Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
• Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
• Γενικές Δαπάνες (σύνταξη αίτησης, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

 

Μέγιστο ύψος επενδύσεων: Για μεμονωμένους παραγωγούς: 500.000 ευρώ
Για Συλλογικές επενδύσεις: 2.000.000 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι επιλέξιμες δράσεις:

• Δαπάνες για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσης (δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.τ.λ.)
• Δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού
• Δαπάνες αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και προϊόντων • Δαπάνες αγοράς ετήσιων φυτών και η φύτευση τους
• Δαπάνες Φ.Π.Α.
• Δαπάνες που υλοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

4.1.2 -Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος

• Βελτίωση του υφιστάμενου τρόπου άρδευσης(μελέτη άρδευσης)
• Αποστραγγιστικά έργα
• Περιφράξεις
• Γεωτρήσεις

4.1.3 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

• Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ όπως είναι τα μικρά Φ/Β μέχρι 10kw (net metering, αποκλειστικά για τις ενεργειακές δαπάνες της αγροτικής επιχείρησης)
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.
• Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Μελετών και Επενδυτικών Προγραμμάτων της εταιρίας NOVACERT στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Κιν. 6978181290 – mellios@novacert.gr

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Κιν: 6972859499 – pyrogianni@novacert.gr

ΤΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
Κιν: 6971548245 – tsiaka@novacert.gr

Αρχείο Κειμένων στο Blog