Εκπαίδευση παραγωγών στο ιδιωτικό πρωτόκολλο FiberPro2

Η ΝΟVACERT ΕΠΕ, πρωτοπόρος στα συστήματα ποιότητας, αναπτύσσει και εφαρμόζει Ιδιωτικά Πρωτόκολλα με στόχο την αναβάθμιση του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα και την ανάδειξη νέων, καινοτόμων προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή 23/6/2017 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των παραγωγών στο πρωτόκολλο “Fiberpro2”. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης τη NOVACERT σε συνεργασία με το εκκοκκιστήριο Γ. & Π. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ και την ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Το πρωτόκολλο “FiberPro2” περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για τη δημιουργία διαφανούς πλαισίου συνεργασίας με στόχο:

  • Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προμηθευτών.
  • την εκπαίδευση των προμηθευτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου και την υιοθέτηση αυτών.
  • την ορθή γεωργική πρακτική, την Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία, την προστασία του περιβάλλοντος και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
  • Τη δυνατότητα μεγιστοποίησης του δυναμικού των ποικιλιών DP 332, DP 377, DP 396 μέσω της ξεχωριστής εκκόκκισής τους.

Μέσω της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, επιτυγχάνεται η παραγωγή βάμβακος που θα διαφοροποιηθεί σε μια διεθνώς ανταγωνιστική αγορά, λαμβάνοντας υψηλή προστιθέμενη αξία λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Αρχείο Κειμένων στο Blog