Ποιους αφορούν και τι περιλαμβάνουν τα Σχέδια Βελτίωσης

Αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το  Υπομέτρο 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020. Το υπομέτρο χωρίζεται στις δύο παρακάτω δράσεις:

 • Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων καθώς και στην αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας.

Όροι επιλεξιμότητας: 

 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το τρέχον έτος (2017) υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στη Δράση 4.1.1. & 4.1.3. από τον υποψήφιο δικαιούχο.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει όχι απλώς να είναι ενεργοί γεωργοί ή κτηνοτρόφοι (εγγραφή στον ΟΓΑ, αγροτικό εισόδημα>50% του συνολικού εισοδήματος) και να μην είναι συνταξιούχοι.
 • Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000 €, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Κλάδοι που ενισχύονται είναι: της φυτικής παραγωγής, της βοοτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας, της χοιροτροφίας, της πτηνοτροφίας (όρνιθες – πάπιες – χήνες – γαλοπούλες), των μονόπλων αυτοχθόνων ελληνικών φυλών, της κονικλοτροφίας, της μελισσοκομίας, της σηροτροφίας, των γουνοφόρων ζώων και της σαλιγκαροτροφίας.

Ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης

Στη Δράση 4.1.1:

 • Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει:

α) έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού
β) έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

 • Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. (Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.)

Στη Δράση 4.1.3:

 • Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ. 
 • Για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. (Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.)

ΠΟΣΟΣΤA ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 •  50-60% : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙA ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ
 •  40-60% : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 •  50-70% : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ

Επιλέξιμες Δαπάνες:

4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού/ λοιπού εξοπλισμού: γεωργικοί ελκυστήρες, παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα, μηχανήματα παραγωγής ζωοτροφών, εξοπλισμός αποθήκευσης ζωοτροφών.
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών, ΌΧΙ Αγορά ζώων.
 • Αντικατάσταση, εκσυγχρονισμός, μετατροπή, επέκταση/εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.
 • Γενικές Δαπάνες (σύνταξη αίτησης, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 Αγορά μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες της αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης (και εκείνων που πρόκειται να δημιουργηθούν)

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.
 • Γενικές δαπάνες (μηχανικοί, σύμβουλοι, άυλες δαπάνες).

 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Μελετών και Επενδυτικών Προγραμμάτων της NOVACERT στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΜΕΛΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / mellios@novacert.gr / Κιν. 6978181290 

ΤΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ / tsiaka@novacert.gr  / Κιν: 6971548245

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  / pyrogianni@novacert.gr / Κιν: 6972859499

Αρχείο Κειμένων στο Blog