Εταιρικό προφίλ

Η NOVACERT αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις και πρωτοποριακές υπηρεσίες μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, που διαρκώς προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα και τον κλάδο των τροφίμων της χώρας.

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η NOVACERT, την έχει καθιερώσει σε ηγετική θέση στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων στις αγορές της ευρωπαϊκής ένωσης και τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία στη σύνταξη, διαχείριση και υλοποίηση επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς επίσης και την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών.   Επίσης, συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Η NOVACERT διαθέτει αναγνώριση από το ΥΠΑΑΤ ως πειραματική μονάδα η οποία μπορεί να διεξάγει βιολογικές δοκιμές και πειράματα αγρού με σκοπό τη μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων για νέες δραστικές ουσίες, λιπάσματα, νέες ποικιλίες και υβρίδια.

Αποστολή της εταιρείας είναι να παρέχει πρωτοποριακές και εγγυημένες λύσεις που προσδίδουν ποιότητα και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, να συνεργάζεται με τους πελάτες και να στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά.

Ειδικότερα η Novacert έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους ακόλουθους τομείς:

Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Προώθησης νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων με την υλοποίηση ποικίλων δράσεων όπως έρευνες αγοράς και σκοπιμότητας, media και marketing plans, συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις, διοργάνωση ενημερωτικών, προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών.

Υπεύθυνη Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καλλιεργειών και πρωτοκόλλων Ορθών Γεωργικών Πρακτικών, Συστημάτων και Πρωτοκόλλων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

Εκπόνηση μελετών για αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΠΕ.

Σχεδιασμό, Σύνταξη, Παρακολούθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα των γεωργικών βιομηχανιών, στα πλαίσια Αναπτυξιακών Νόμων και Κοινοτικών ή Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Εκπόνηση μελετών, παρακολούθηση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και αναγνώρισης ομάδων παραγωγών και αξιοποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Διενέργεια ενδελεχών επιθεωρήσεων τρίτου μέρους με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης των απαιτήσεων μιας εταιρείας όπως αυτές εφαρμόζονται από ένα τρίτο οργανισμό (προμηθευτές).

Διεξαγωγή βιολογικών δοκιμών – πειραμάτων αγρού σύμφωνα με τις αρχές τις ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας.