Συστήματα Ποιότητας

Ολοκληρωμένη διαχείριση

 

Η εφαρμογή των συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών από τη NOVACERT βασίζεται στη διατήρηση λεπτομερούς  αρχείου καταγραφής όλων των διαδικασιών παραγωγής.

Έως σήμερα η εταιρία έχει αναπτύξει και επιτύχει την πιστοποίηση 300 και πλέον πελατών, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 – AGRO 2.2 και τα πρωτόκολλα Globalgap, QS, Tesco Nurture.

Οι υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης περιλαμβάνουν:

 • Εδαφολογικές αναλύσεις
 • Αναλύσεις ΦΠΠ
 • Επισκέψεις -Επιθεωρήσεις
 • Σχέδια Διαχείρισης
 • Διαδικασίες
 • Οδηγίες Ορθής Πρακτικής
 • Οδηγίες Βελτίωσης
 • Οδηγίες Κρίσης
 • Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις
 • Καταρτίσεις
 • Ανασκόπηση
 • Έλεγχος – Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Προετοιμασία Πιστοποίησης

Τα πλεονεκτήματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι:

 • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας
 • Αύξηση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Προστασία της υγείας
 • Διείσδυση σε νέες αγορές που απαιτούν πιστοποιημένα προϊόντα
 • Διεύρυνση μεριδίου αγοράς
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και πλήρης εξασφάλιση απαιτήσεων του καταναλωτή
 • Αναβαθμισμένη φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση
 • Προσαρμογή στα δεδομένα της σύγχρονης και ποιοτικής ευρωπαϊκής γεωργικής πρακτικής

 

Ασφάλεια & Υγιεινή

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων (HACCP) βασίζονται σε μια συστηματική, οικονομική και ουσιαστική προσέγγιση πρόβλεψης, πρόληψης και αποφυγής κινδύνων (χημικών, φυσικών και μικροβιολογικών) στο τελικό προϊόν.

H Novacert με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και λύσεις προσαρμοσμένες κάθε φορά στον πελάτη έχει επιτύχει την πιστοποίηση δεκάδων συστημάτων σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 22000HACCP και τα Πρωτόκολλα BRCIFSQS σε διαλογητήρια Συσκευαστήρια Επιχειρήσεις τυποποίησης Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ξενοδοχεία, Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστεία, Βιομηχανίες Τροφίμων και Επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών.

Οι υπηρεσίες ασφάλειας και υγιεινής περιλαμβάνουν:

 • Διαγνωστική μελέτη / Έλεγχος προόδου με τακτικές επισκέψεις
 • Καθιέρωση Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP)
 • Καθιέρωση νομοθετικού πλαισίου και παρακολούθηση αυτού
 • Διεξαγωγή ανάλυσης κινδύνων
 • Εγκατάσταση προληπτικών μέτρων ελέγχου
 • Καθιέρωση προαπαιτούμενων προγραμμάτων και σχεδίου HACCP
 • Σχεδιασμός και τεκμηρίωση όλου του έγγραφου συστήματος
 • Εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού
 • Ανασκόπηση - Εσωτερική Επιθεώρηση - Βελτίωση
 • Προετοιμασία Πιστοποίησης

Τα πλεονεκτήματα της Ασφάλειας και Υγιεινής είναι:

 • Κάλυψη απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 • Μείωση οικονομικών απωλειών
 • Ελάττωση απόρριψης και καταστροφής προϊόντων
 • Βελτιστοποίηση διεργασιών 
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Μείωση ελέγχων και δαπανηρών αναλύσεων στο τελικό προϊόν
 • Αύξηση εμπιστοσύνης των καταναλωτών
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
 • Καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση του προσωπικού
 • Βελτίωση σχέσεων με την τοπική κοινότητα και τις κρατικές υπηρεσίες
 • Επικέντρωση στα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας


Διαχείριση Ποιότητας

Τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας αποτελούν εργαλείο μέσω του οποίου κάθε επιχείρηση μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοση της καθώς και τον τρόπο της λειτουργίας της. Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας  δίνει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να θέσει συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές για τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που προσφέρει,  βελτιώνοντας παράλληλα τις επιδόσεις  της και επιτυγχάνοντας  καλύτερη εσωτερική οργάνωση. 

Η Novacert έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 σε συσκευαστήρια φρέσκων φρούτων και λαχανικών, οινοποιεία, ελαιοτριβεία, εταιρείες τυποποίησης και διανομής τροφίμων, ζωοτροφών, φυτώρια,  εταιρείες παραγωγής  χαρτοκιβωτίων, βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά πρακτορεία, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς.

Πλεονεκτήματα-Οφέλη της Διαχείρισης ποιότητας:

 • Ενίσχυση της φήμης και του κύρους της επιχείρησης
 • Δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές
 • Μείωση του κόστους παραγωγής
 • Συνεχής βελτίωση των διεργασιών
 • Ελαχιστοποίηση ελαττωματικών προιόντων
 • Βελτίωση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης
 • Βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης
 • Αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας
 • Αύξηση της ικανοποίησης πελατών
 • Έλεγχος-Αξιολόγηση προμηθευτών
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Ενθάρρυνση εσωτερικής επικοινωνίας

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης παρέχουν  τη δυνατότητα σε  μία επιχείρηση να προχωρήσει στην οργάνωση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών εντός των πλαισίων στα οποία δραστηριοποιείται συμβάλλοντας στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, την συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης. 

Η Novacert παρέχει λύσεις ως προς την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 σε δημόσιους οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης,  σε διαλογητήρια φρούτων και λαχανικών, σε εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών, σε παραγωγικές εταιρείες  τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων, κονσερβοποιεία, βιομηχανίες παραγωγής υλικών συσκευασίας και επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα. 

Πλεονεκτήματα-Οφέλη της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:

 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Βελτιστοποίηση των διεργασιών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση
 • Χρήση μεθόδων και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
 • Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος

Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η διαχείριση των κινδύνων αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων και συμβάλλοντας στην πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία και την βελτίωση της συνολικής απόδοσης ως προς την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Η Novacert αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη σε μία εταιρεία που θέλει να πιστοποιηθεί με ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001 έχοντας εκπονήσει μελέτες σε δημόσιους οργανισμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, θερμοκήπια, κονσερβοποιεία, βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, υλικών συσκευασίας καθώς και σε τεχνικές-κατασκευαστικές εταιρείες.

Πλεονεκτήματα - Οφέλη της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία:

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 • Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 • Ελαχιστοποίηση κινδύνου εργατικού ατυχήματος
 • Βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας του προσωπικού στο χώρο εργασίας
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης ως προς την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της

Διαχειριστική Επάρκεια Εταιρειών Επικοινωνίας

Η απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας εταιρειών επικοινωνίας βασίζεται στην προσέγγιση ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων που πρέπει να ικανοποιούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, προκειμένου να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να παρέχουν στους πελάτες τους αξιόπιστες υπηρεσίες επικοινωνίας.

Η Novacert παρέχει αξιόπιστες λύσεις ως προς την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας υπηρεσιών επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, απευθυνόμενη σε διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες προγραμματισμού, δημοσίων σχέσεων, προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ καθώς και εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος. 

Πλεονεκτήματα-Οφέλη της Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιρειών Επικοινωνίας:

 • Σύναψη συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου
 • Βελτίωση της οργάνωσης των τμημάτων της εταιρείας
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Έλεγχος διεργασιών με συνεχή βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και της αγοράς
 • Αποτελεί εργαλείο marketing
 • Διείσδυση σε νέες αγορές μέσω δημιουργίας επιχειρησιακού σχεδίου
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού
 • Βελτίωση της επικοινωνίας σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο

Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών

Τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών βασίζονται στην προσέγγιση της προληπτικής προστασίας των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες ή διακινούνται σε μία επιχείρηση σε επίπεδο που εξασφαλίζει την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα αυτών.  

H Novacert σχεδιάζει και αναπτύσσει μελέτες ως προς τη διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, εμπορικές εταιρείες, τραπεζικούς οργανισμούς, εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, λογισμικού καθώς και σε οποιασδήποτε φύσης παραγωγική εταιρεία που επιθυμεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών της. 

Πλεονεκτήματα-Οφέλη της Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών:

 • Διασφάλιση της προστασίας των εταιρικών δεδομένων
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης με πελάτες σε επίπεδο εμπιστευτικότητας
 • Αύξηση του κύρους της επιχείρησης
 • Μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου μέσω καθορισμού μέτρων ελέγχου
 • Μείωση της τρωτότητας και της αδυναμίας ως προς την διαχείριση των πληροφοριών
 • Διαχείριση των κρίσιμων πληροφοριών
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα προστασίας εταιρικών πληροφοριών
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τα συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας διασφαλίζουν  την διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και παρέχουν μία προσέγγιση διατήρησης του επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των προιόντων που αποθηκεύονται και διακινούνται σε όλο το φάσμα διασύνδεσης της παραγωγής με τα σημεία πώλησης. 

H Novacert παρέχει εξιδεικευμένες λύσεις αναφορικά με την πιστοποίηση συστημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα σύμφωνα με το πρωτόκολλο IFS Logistics έχοντας εκπονήσει μελέτες σε κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistic centers), αλυσίδες υπεραγορών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης τροφίμων, φρούτων και μεταφορικές εταιρείες. 

Πλεονεκτήματα-Οφέλη της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας:

 • Διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των προιόντων που διακινούνται και αποθηκεύονται
 • Βελτιστοποίηση προγραμματισμού παραγγελιών-αποστολών
 • Έλεγχος δρομολογίων κατά τη μεταφορά των προιόντων
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Αποτελεσματικότερη οργάνωση εντός και εκτός της επιχείρησης
 • Συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες Super Market του εξωτερικού
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και της αγοράς

Έλεγχος φορτίων Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών

Ο έλεγχος των φορτίων στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποτελεί μία προσέγγιση διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τελικών προιόντων που παράγονται και αποστέλλονται σε αλυσίδες supermarket τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Συνίσταται στον έλεγχο των ποιοτικών προδιαγραφών  του τελικού φορτίου σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις (Καν 543/2011 ΕΚ) και τις απαιτήσεις των πελατών σε όλες τις κατηγορίες των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.

Μεταξύ άλλων οι παράμετροι που ελέγχονται περιλαμβάνουν: 

 • Έλεγχο βάρους, μεγέθους
 • Έλεγχο συσκευασίας και παλέτας 
 • Έλεγχο ετικέτας 
 • Οργανοληπτικό έλεγχο (γεύση, οσμή, χρώμα, συνεκτικότητα) 
 • Έλεγχο παρουσίας ελαττωματικών προιόντων (σχήμα, ασθένειες, προσβολές, σημάδια, ξένα σώματα)
 • Έλεγχο θερμοκρασίας, σακχάρων, οξύτητας, κα
 • Έλεγχο παρουσίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προιόντων 

Η Novacert με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τον πελάτη έχει πετύχει τον αποτελεσματικό έλεγχο φορτίων συνεργαζόμενη με μεγάλες αλυσίδες supermarket του εξωτερικού αλλά και με εταιρείες παραγωγής και διακίνησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών που επιθυμούν τον ποιοτικό έλεγχο των φορτίων τους.

Πλεονεκτήματα-Οφέλη από την υπηρεσία ελέγχου Φορτίων:

 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας με μεγάλες αλυσίδες supermarket
 • Μείωση των ελαττωματικών προϊόντων
 • Μείωση του κόστους
 • Καλύτερη οργάνωση της παραγωγής
 • Συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις
 • Μείωση επιστρεφόμενων προϊόντων