Επενδυτικά και Αναπτυξιακά μέτρα – Σχέδια Βελτίωσης – Νέοι Αγρότες

 

Η ΝΟVACERT, αξιοποιώντας την τεράστια συμβουλευτική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει στην αγροτική βιομηχανία και τον πρωτογενή τομέα, επιλέγει εφαρμογές και συστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των παραγωγικών και βιομηχανικών εταιριών.

Η εταιρία δραστηριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη και υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων, στην υποβολή προτάσεων για τους αναπτυξιακούς νόμους, το νέο ΕΣΠΑ κλπ. Η ΝΟVACERT έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 200 επενδυτικά προγράμματα και είναι πάντα δίπλα σας προσφέροντας τεχνογνωσία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάθεσης φακέλου και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

 • Διάγνωση των τεχνολογικών και λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων
 • Ανάλυση και επιλογή του κατάλληλου επιχειρηματικού και επενδυτικού σχεδίου
 • Παρουσίαση και επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος
 • Εκπόνηση αναλυτικής τεχνοοικονομικής μελέτης
 • Υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση του έργου
 

 

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν

 • Σύνταξη φακέλων για Νέους Αγρότες: Νέοι Αγρότες από 18-40 ετών, Πριμ πρώτης εγκατάστασης.
 • Σχέδια Βελτίωσης: Αγροτών – Κτηνοτρόφων – Μελισσοκόμων. Αγορά τρακτέρ, μηχανημάτων, κατασκευή αποθηκών, υπόστεγων, ψυκτικών θαλάμων σταυλικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων, φυτειών, μελισσοσμηνών, μελισσοκομικών εργαστηρίων κ.λ.π.
 • Μελέτη Σύνταξης Επενδυτικών Προγραμμάτων για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα: Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων, τυροκομικές μονάδες, οινοποιεία κ.ά..
 • Προγράμματα Leader: Επιδοτούμενα προγράμματα για τη δημιουργία ξενώνων, κέντρων εστίασης, μικρών βιοτεχνιών, αγροτουριστικά καταλύματα.
 • Σύνταξη Προτάσεων Αναγνώρισης και κατάθεση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων.
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020: α) Πρόγραμμα «Νεοφυής επιχειρηματικότητα» Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι: άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους έως 60.000,00€ με ποσοστό ενίσχυσης 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Μελέτες για Επιδότηση του Επιτοκίου για Αγορά Αγροτικής Γης: Αγρότες έως 40 ετών, με επιδότηση επιτοκίου 70% για τις πεδινές περιοχές και 100% για μειονεκτικές & ορεινές περιοχές.
 • Βιολογική Γεωργία: Επιδότηση για παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
 • Απονιτροποίηση: Μείωση νιτρορύπανσης, επιδότηση για τη μείωση χρήσης νιτρικών.
 • Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»: Σκοπός της ενίσχυσης είναι η αναβάθμιση των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους από 15.000€ έως 200.000€.Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες.
 • Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι: άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους από 5.000 έως 25.000€.
 • Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»: Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. Στα πλαίσια του προγράμματος θα ενισχυθούν έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους από 15.000€ έως 150.000 €. Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες.
 • Μελέτες Βιωσιμότητας για Αγροτικές Μονάδες.