Ερευνητικά Προγράμματα

Η NOVACERT έχοντας αποκτήσει τεράστια τεχνογνωσία στην σύνταξη, τον συντονισμό και την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων συμμετέχει στην διεξαγωγή εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, αναπτύσσοντας συνεργασίες με πληθώρα πανεπιστήμιων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και με άλλες εταιρείες στο τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας.

Η NOVACERT, με γνώμονα την καινοτομία και την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σχεδιάζει και υποστηρίζει την υλοποίηση  προγραμμάτων ερευνάς και τεχνολογίας, με στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η πολυετής πείρα της NOVACERT εξειδικεύεται σε ερευνητικούς τομείς μείζονος σημασίας όπως: Βιοτεχνολογία, Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα,  Περιβάλλον και Ενέργεια.

Οι υπηρεσίες μας:

  • Εντοπισμός & ανάλυση των λειτουργικών/τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων
  • Διερεύνηση & επιλογή του κατάλληλου ερευνητικού προγράμματος
  • Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης σκοπιμότητας
  • Υποστήριξη, παρακολούθηση & διαχείριση υλοποίησης του έργου (σύνταξη εκθέσεων προόδου, εξειδικευμένων ερευνητικών πρωτοκόλλων–τεχνικών
  • Οδηγίες, καθοδήγηση για την εκταμίευση της ενίσχυσης/επιδότησης).

 

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα

Ενδεικτικά ακολουθούν ορισμένα από τα εκπονημένα ερευνητικά προγράμματα (ΜΜΕ, Συνεργασία, ΠΑΒΕΤ κτλ.)

Τίτλος προγράμματος

Προϋπολογισμός

Συμμετέχοντες φορείς

Συστημική προσέγγιση στην παραγωγή φυτικών διτερπενίων με ιδιαίτερη εμπορική και φαρμακευτική αξία

73.000 ευρώ

Υπεργολάβος

ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΠYΡHΝΟΚΑΡΠΩΝ:
Διερεύνηση της αιτιολογίας, μοριακός και βιολογικός χαρακτηρισμός πληθυσμών των παθογόνων αιτιών και προφίλ ευαισθησίας σε μυκητοκτόνες ουσίες για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης της ασθένειας.

500.000 ευρώ

NOVACERT (συντονιστής)
Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΑΛΜΜΕ

Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γενωμικής.

70.000 ευρώ

Υπεργολάβος

Δίκτυο Συνεργασίας Αξιοποίησης της Βιοποικιλότητας και Βελτίωσης της Ποιότητας των Ελληνικών Οπορωφόρων Δέντρων

533.000 ευρώ

VITRO HELLAS (συντονιστής)
NOVACERT
EUROFARM
ARCA FROZ
DMS HELLAS