Ερευνητικά Προγράμματα

icon agro 2 2

Η NOVACERT έχοντας αποκτήσει τεράστια τεχνογνωσία στην σύνταξη, τον συντονισμό και την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων συμμετέχει στην διεξαγωγή εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, αναπτύσσοντας συνεργασίες με πληθώρα πανεπιστήμιων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Αγροδιατροφικού Τομέα, με στόχο την  προώθηση της έρευνας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Έξυπνης Γεωργίας, την δικτύωση και την θεμελίωση συνεργατικών σχημάτων καινοτομίας.

Με γνώμονα την καινοτομία, ως βασικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σχεδιάζει και υποστηρίζει την υλοποίηση ερευνητικών  προγραμμάτων επιδιώκοντας την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πιλοτικών δοκιμών, την εφαρμογή νεών διεργασιών και καλλιεργητικών πρακτικών, συμβάλλοντας ενεργά στην παραγωγή καινοτόμων αγροδιατροφικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η NOVACERT είτε ως συντονιστής εταίρος, είτε ως διαμεσολαβητής καινοτομίας συμβάλλει στην γένεση και επιλογή των εκάστοτε καταλληλότερων μεθόδων και ιδεών, στην διασύνδεση των εταίρων της επιστημονικής -ερευνητικής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς, την διοργάνωση συζητήσεων για συλλογή και ανταλλαγή ιδεών, τον συντονισμό των ενδιαφερόμενων εταίρων και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα. 

Η πολυετής πείρα της NOVACERT εξειδικεύεται σε ερευνητικούς τομείς μείζονος σημασίας όπως: Βιοτεχνολογία, Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα,  Περιβάλλον και Ενέργεια.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Εντοπισμός & ανάλυση των λειτουργικών/τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων
  • Διερεύνηση & επιλογή του κατάλληλου ερευνητικού προγράμματος
  • Διασύνδεση επιστημονικής -ερευνητικής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς
  • Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης σκοπιμότητας
  • Υποστήριξη, παρακολούθηση & διαχείριση υλοποίησης του έργου (σύνταξη εκθέσεων προόδου, εξειδικευμένων ερευνητικών πρωτοκόλλων–τεχνικών, δράσεις κατάρτισης και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.)
  • Οδηγίες, καθοδήγηση για την εκταμίευση της ενίσχυσης/επιδότησης)

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος προγράμματος Προϋπολογισμός
Παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων από ελληνικά αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά μέσω της παραγωγής φυτικής μάζας με καινοτόμες μεθόδους in vitro καλλιέργειας σε βιοαντιδραστήρες 321.330,00 €
Αξιολόγηση – Βελτίωση – Ανάδειξη – Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών Ποικιλιών Οπωροφόρων Αξιολόγηση – Βελτίωση – Ανάδειξη – Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών Ποικιλιών Οπωροφόρων 840.000,00 €
Τεχνολογική ανάπτυξη και εμπορική εφαρμογή πρωτοκόλλου ποιότητας για εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων σε σημαντικές αγορές (Premium Kiwi) 866.135,50 €
Συστημική προσέγγιση στην παραγωγή φυτικών διτερπενίων με ιδιαίτερη εμπορική και φαρμακευτική αξία 73.000€
ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΠYΡHΝΟΚΑΡΠΩΝ:
Διερεύνηση της αιτιολογίας, μοριακός και βιολογικός χαρακτηρισμός πληθυσμών των παθογόνων αιτιών και προφίλ ευαισθησίας σε μυκητοκτόνες ουσίες για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης της ασθένειας. 500.000€
Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γενωμικής. 70.000€
Δίκτυο Συνεργασίας Αξιοποίησης της Βιοποικιλότητας και Βελτίωσης της Ποιότητας των Ελληνικών Οπορωφόρων Δέντρων 533.000€