Ερευνητικά Προγράμματα

icon agro 2 2

Η NOVACERT έχοντας αποκτήσει τεράστια τεχνογνωσία στην σύνταξη, τον συντονισμό και την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων συμμετέχει στην διεξαγωγή εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, αναπτύσσοντας συνεργασίες με πληθώρα πανεπιστήμιων και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Αγροδιατροφικού Τομέα, με στόχο την  προώθηση της έρευνας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Έξυπνης Γεωργίας, την δικτύωση και την θεμελίωση συνεργατικών σχημάτων καινοτομίας.

Με γνώμονα την καινοτομία, ως βασικό μοχλό ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σχεδιάζει και υποστηρίζει την υλοποίηση ερευνητικών  προγραμμάτων επιδιώκοντας την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη πιλοτικών δοκιμών, την εφαρμογή νεών διεργασιών και καλλιεργητικών πρακτικών, συμβάλλοντας ενεργά στην παραγωγή καινοτόμων αγροδιατροφικών προϊόντων, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η NOVACERT είτε ως συντονιστής εταίρος, είτε ως διαμεσολαβητής καινοτομίας συμβάλλει στην γένεση και επιλογή των εκάστοτε καταλληλότερων μεθόδων και ιδεών, στην διασύνδεση των εταίρων της επιστημονικής -ερευνητικής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς, την διοργάνωση συζητήσεων για συλλογή και ανταλλαγή ιδεών, τον συντονισμό των ενδιαφερόμενων εταίρων και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα. 

Η πολυετής πείρα της NOVACERT εξειδικεύεται σε ερευνητικούς τομείς μείζονος σημασίας όπως: Βιοτεχνολογία, Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα,  Περιβάλλον και Ενέργεια.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Εντοπισμός & ανάλυση των λειτουργικών/τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων
 • Διερεύνηση & επιλογή του κατάλληλου ερευνητικού προγράμματος
 • Διασύνδεση επιστημονικής -ερευνητικής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς
 • Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης σκοπιμότητας
 • Υποστήριξη, παρακολούθηση & διαχείριση υλοποίησης του έργου (σύνταξη εκθέσεων προόδου, εξειδικευμένων ερευνητικών πρωτοκόλλων–τεχνικών, δράσεις κατάρτισης και διάχυσης αποτελεσμάτων κλπ.)
 • Οδηγίες, καθοδήγηση για την εκταμίευση της ενίσχυσης/επιδότησης)

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος προγράμματος Προϋπολογισμός
Παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων από ελληνικά αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά μέσω της παραγωγής φυτικής μάζας με καινοτόμες μεθόδους in vitro καλλιέργειας σε βιοαντιδραστήρες 321.330,00 €
Αξιολόγηση – Βελτίωση – Ανάδειξη – Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών Ποικιλιών Οπωροφόρων Αξιολόγηση – Βελτίωση – Ανάδειξη – Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών Ποικιλιών Οπωροφόρων 840.000,00 €
Τεχνολογική ανάπτυξη και εμπορική εφαρμογή πρωτοκόλλου ποιότητας για εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων σε σημαντικές αγορές (Premium Kiwi) 866.135,50 €
Συστημική προσέγγιση στην παραγωγή φυτικών διτερπενίων με ιδιαίτερη εμπορική και φαρμακευτική αξία 73.000€
ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΠYΡHΝΟΚΑΡΠΩΝ:
Διερεύνηση της αιτιολογίας, μοριακός και βιολογικός χαρακτηρισμός πληθυσμών των παθογόνων αιτιών και προφίλ ευαισθησίας σε μυκητοκτόνες ουσίες για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης της ασθένειας. 500.000€
Βελτίωση της ποιότητας και της θρεπτικής αξίας των ελληνικών ποικιλιών τομάτας με χρήση της Γενωμικής. 70.000€
Δίκτυο Συνεργασίας Αξιοποίησης της Βιοποικιλότητας και Βελτίωσης της Ποιότητας των Ελληνικών Οπορωφόρων Δέντρων 533.000€

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΤΙΤΛΟΣ: Αξιολόγηση – Βελτίωση – Ανάδειξη – Αξιοποίηση Σημαντικών Ελληνικών

Ποικιλιών Οπωροφόρων

 ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GrEatFruit

 Η ΝOVACERT συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα  GrEatFruit, Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αξιολόγηση, βελτίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των παραδοσιακών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων, μέσα από τη συνεργασία των εξειδικευμένων φορέων και τη στόχευση μεριδίου της αγοράς με προσφορά ενός διαφοροποιημένου υψηλής ποιότητας και ασφάλειας προϊόντος.  Στα πλαίσια του προγράμματος μελετώνται οι παραδοσιακές ποικιλίες ροδακινιάς «Λεμονάτο Βόλου», μηλιάς «Φιρίκι» (προϊόν ΠΟΠ) κερασιάς «Τραγανά Εδέσσης» και «Τσολακέικα».

Στόχοι:

 • διάσωση μερικών από τις σημαντικότερες οικονομικά ελληνικές παραδοσιακές ποικιλίες φυλλοβόλων οπωροφόρων
 • αξιολόγηση επιλεγμένων κλώνων μέσα από τις μελετώμενες ποικιλίες
 • δημιουργία υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικού υλικού των συγκεκριμένων ποικιλιών
 • βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας και συντήρησης των καρπών τους
 • ανάπτυξη πρωτοκόλλων καλλιεργητικών τεχνικών και μετασυλλεκτικών χειρισμών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον
 • βελτίωση της γευστικής ποιότητας των παραδοσιακών ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων
 • διάδοση των αξιόλογων αυτών ποικιλιών/κλώνων και σε άλλες περιοχές καλλιέργειας
 • δημιουργία προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή

Συμμετέχουν:

 • NOVACERT Π.Ε.
 • ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • Φυτώρια Γκλαβάκη
 • Εργαστήριο Δενδροκομίας Π.Θ.,
 • Eργαστήρια Δενδροκομίας και Φυτοπαθολογίας (Τμήμα Γεωπονίας) Α.Π.Θ
 • ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του έργου εκτός από προστασία των φυτογενετικών πόρων της χώρας θα επιτευχθεί δημιουργία των προϋποθέσεων (υγειές πολλαπλασιαστικό υλικό, φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα καλλιέργειας) για ανάπτυξη και διάδοση της καλλιέργειας των ποικιλιών συμβάλλοντας στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές, συμπληρώνοντας το εισόδημα τους με μια επιπλέον πρόσοδο. Παράλληλα, η επιστημονική γνώση θα επεκταθεί σε τομείς που δεν είχαν διερευνηθεί μέχρι τώρα και στη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στο χώρο της έρευνας.

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΕΤΡΟ 16

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. ΔΡΑΣΗ 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πατάτας στον παγετό με την χρήση της χημικής έναυσης.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: FREEPOT
Η καλλιέργεια της πατάτας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στον παγετό, αφού ήπια περιστατικά παγετού προκαλούν μειωμένη παραγωγή κονδύλων και ζημιές στο φύλλωμα ενώ δριμύτερα περιστατικά μπορεί να καταστρέψουν εντελώς την παραγωγή. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας καινοτόμου γεωργικής τεχνολογίας, της “χημικής έναυσης”, προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι χαμηλές θερμοκρασίες στη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Η χρήση της τεχνικής αυτής αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της ανθεκτικότητας της καλλιέργειας στον παγετό και να μετριάσει την εξάρτηση της από αβιοτικούς παράγοντες, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του εισοδήματος και στην εξασφάλιση της ευημερίας των πατατοπαραγωγών.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
3. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΑ»/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.
4. Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.
5. ΕΑΣ Δράμας Εμπορία Πατάτας Νευροκοπίου ΙΚΕ.
6. Μπαμπάκος Γεώργιος.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 444.301,99 €.
Website: www.freepot.gr

Ηλεκτρολυμένο νερό: Μια «πράσινη» καινοτομία για τη διαχείριση της φαιάς σήψης σε πυρηνόκαρπα.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: ELECTROWAF
Η φαιά σήψη αποτελεί τη σημαντικότερη ασθένεια των πυρηνοκάρπων παγκοσμίως αλλά και στη χώρα µας µε προσβολές οι οποίες εκδηλώνονται κατεξοχήν στα άνθη και τους καρπούς µε τη µορφή προσυλλεκτικών ή μετασυλλεκτικών σήψεων. Οι συνολικές απώλειες της παραγωγής σε χρονιές με ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να προσεγγίσουν ακόμη και το 50% της αναμενόμενης παραγωγής. Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθόδου μετασυλλεκτικής μεταχείρισης των πυρηνοκάρπων με την χρήση της τεχνολογίας του ηλεκτρολυμένου νερού. Η προτεινόμενη μέθοδος θα εξασφαλίσει αφενός μεν τη μέγιστη δυνατή προστασία των παραγόμενων προϊόντων από τη φαιά σήψη και αφετέρου τη διατήρηση της ποιότητας τους, καθιστώντας το ελληνικό ροδάκινο ανταγωνιστικότερο στις διεθνείς αγορές.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.
3. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Δενδροκομίας.
4. Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε
5. Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας.
6. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ειδικού Σκοπού Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης «Ο Άγιος Λουκάς».
7. Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών προϊόντων ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
8. Αγροτικός Συνεταιρισμός ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 288.003,22 €.
Website: https://electrowaf.gr/

Συντήρηση ακτινίδιων HAYWARD στο κατώτατο όριο οξυγόνου αερόβιας αναπνοής με καινοτόμο σύστημα αυτόματης ρύθμισης του αναπνευστικού πηλίκου σε ψυκτικό θάλαμο.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: STORE4KIWI
Τα ακτινίδια συγκαταλέγονται στα κλιμακτηριακά φρούτα, τα οποία μετά τη συγκομιδή και κατά την αποθήκευση τους στους ψυκτικούς θαλάμους συνεχίζουν την αερόβια αναπνοή, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση της διάρκεια ζωής τους και την ποιοτική υποβάθμιση του καρπού. Στόχος του έργου είναι η υιοθέτηση καινοτόμων μετασυλλεκτικών μεθόδων, που θα συμβάλλουν στην ορθότερη συντήρηση των ακτινιδίων, καθιστώντας το ελληνικό ακτινίδιο ανταγωνιστικότερο στις διεθνείς αγορές.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Εκμεταλλεύσεως Ακτινιδίων.
3. Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Καβάλας.
4. ΕΛΚΕ-Γ.Π.Α / Εργαστήριο Δενδροκομίας.
5. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ).
6. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ).
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 289.469,60 €.
Website: https://store4kiwi.gr/

Ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτίωση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών ποικιλιών σκόρδου (Allium sativum L.) στην περιοχή της Βύσσας.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: G(a)R(I)EEK
Η διατροφική και αντιμικροβιακή αξία του σκόρδου είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφού αποτελεί μια πλούσια πηγή οργανοθειούχων και φαινολικών ενώσεων με θεραπευτικές δράσεις καθώς και ανόργανων στοιχείων. Αν και τα τελευταία χρόνια η εγχώρια παραγωγή σκόρδου στην Ελλάδα αυξάνεται, ωστόσο δεν επαρκεί για να καλύψει τις εγχώριες αγορές, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να εισάγονται μεγάλες ποσότητες. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη για επέκταση της εγχώριας καλλιέργειας με ελληνικούς παραδοσιακούς βολβούς, οι οποίοι έχουν υπέρτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους εισαγόμενους, που είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε προσβολές κατά την αποθήκευση. Στόχος του έργου είναι η διαφοροποίηση και ανάδειξη του τοπικού σκόρδου, που καλλιεργείται στην περιοχή της Νέας Βύσσας Έβρου, της πλέον ασθενέστερης οικονομικά περιφέρειας της Ελλάδας, μέσω της ποιοτικής και γενετικής ταυτοποίησης και η ανάδειξη του ως προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας σκόρδου Βύσσας.
3. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.
4. Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 144.470,53 €.
Website: https://garleek.gr/

Νέες Καινοτόμες Μέθοδοι Παραγωγής Προϊόντων Υψηλής Διατροφικής Αξίας από το Ρόδι.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: POGRAN
Η καλλιέργεια της ροδιάς αποτελεί μια νέα δυναμική καλλιέργεια με εξαιρετικές προοπτικές καθώς συνεχώς δημιουργούνται νέα προϊόντα με βάση το ρόδι. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή νέων καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων παραγωγής, ώστε αφενός μεν να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που παράγονται από το ρόδι (χυμός) και αφετέρου να παραχθούν νέα παραπροϊόντα επεξεργασίας ροδιού υψηλής προστιθέμενης αξίας (κάψουλες ελαίου). Τα αποτελέσματα αναμένεται να αυξήσουν τη διατροφική και προστιθέμενη αξία του ροδιού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της θέσης του στις εγχώριες αλλά και στις διεθνείς αγορές.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας.
3. ΕΛΚΕ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 144.999,80 €.
Website: https://pogran.gr/

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων πρόγνωσης πτήσεων και παρακολούθησης ανθεκτικότητας των εντόμων-φορέων του TSWV στην καλλιέργεια του καπνού, για την υποστήριξη προγραμμάτων ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: THRIPS
Η καλλιέργεια του καπνού είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή της Θράκης καθώς αξιοποιεί άγονα και επικλινή εδάφη σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, όπου δεν μπορούν να εγκατασταθούν εναλλακτικές καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κύριοι εχθροί της συγκεκριμένης καλλιέργειας και φορείς της ίωσης του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (TSWV) αποτελούν οι θρίπες. Η μείωση της παραγωγής εξαιτίας της ασθένειας TSMV μπορεί να ανέλθει σε πολύ υψηλά ποσοστά, μεγαλύτερα από 70%, έως και πλήρη καταστροφή, ιδιαίτερα όταν η προσβολή των καπνοφύτων γίνει σε νεαρό στάδιο. Στόχος του έργου είναι η παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων μέσω ενός μοντέλου πρόβλεψης της εποχής εμφάνισης των πρώτων πληθυσμών θριπών στις καλλιέργειες με βάση τις επικρατούσες θερμοκρασίες, η έγκαιρη διενέργεια ψεκασμών για την αντιμετώπισή τους και η διαπίστωση ανθεκτικών πληθυσμών σε ορισμένα εντομοκτόνα, ώστε να γίνεται κατάλληλη επιλογή φυτοπροστατευτικών ουσιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης.
3. Αγροτικά Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε
4. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας.
5. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.
6. ΕΛΚΕ-Γ.Π.Α / Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 135.065,55 €.
Website: https://thrips.gr/

Ανάπτυξη και Υιοθέτηση μιας Εvidence-based Πρακτικής Διαχείρισης της ανθεκτικότητας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα στις καλλιέργειες κηπευτικών.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: RESIVEG
Οι καλλιέργειες των κηπευτικών προσβάλλονται από σειρά εχθρών και μυκήτων, που προκαλούν σημαντικές απώλειες παραγωγής. Η αντιμετώπιση τους γίνεται με χρήση εντομοκτόνων ή μυκητοκτόνων ουσιών, η εκτεταμένη χρήση των οποίων έχει οδηγήσει σε εμφάνιση ανθεκτικότητας. Ως εκ τούτου, παρατηρείται μερική ή πλήρη απώλεια της αποτελεσματικότητας τους και συνακόλουθα απώλειες παραγωγής, αύξηση του παραγωγικού κόστους και επιπρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός προγραμμάτων ψεκασμών σε κηπευτικές καλλιέργειες θερμοκηπίου, με βάση το προφίλ ανθεκτικότητας των πληθυσμών των εντόμων-στόχων και του μύκητα-στόχου. Αυτό αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας αλλά και της βιωσιμότητας των προγραμμάτων καταπολέμησης, μέσω της διαχείριση της ανθεκτικότητας, αλλά και τον περιορισμό του κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.
3. ΕΛΚΕ-Γ.Π.Α / Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας.
4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάμιρος ”Κρητικό Περιβόλι”.
5. Αγροτικός Συνεταιρισμός Κηπευτικών Δήμου Ιεράπετρας ”Ανατολή”.
6. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής & Εμπορίας Πρώιμων Κηπευτικών Ιεράπετρας ”Νότος”.
7. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Παραγωγών Κηπευτικών Φαλάσαρνων.
8. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Θερμοκηπίου Ελαφονησίου Χρυσοσκαλιτισσας.
9. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικής Παραγωγής Πρώιμων Κηπευτικών & Κηπευτικών Θερμοκηπίου Ελαφονησίου.
10. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας.
11. Αγροτικός Συνεταιρισμός ”Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου”.
12. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ψαρής.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 144.991,43 €.
Website: https://resiveg.gr/

Ολοκληρωμένη διαχείριση πληθυσμών της μύγας της Μεσογείου και του δάκου της ελιάς με ανάπτυξη συστήματος λήψης απόφασης και έξυπνων παγίδων.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: SMARTRAPS
Στην Ελλάδα τα εσπεριδοειδή καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην λίστα των εξαγώγιμων φρούτων, ενώ η ελιά καταλαμβάνει το 75% της καλλιεργούμενης έκτασης σε δέντρα. Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει μεταβολές στην εμφάνιση και πληθυσμιακή έξαρση της μύγας της Μεσογείου και του δάκου της ελιάς, με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση των καρπών και την απώλεια της παραγωγής. Στόχος του έργου είναι η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος «έξυπνης» παρακολούθησης των πληθυσμιακών εξάρσεων της μύγας της Μεσογείου και του δάκου της ελιάς, σε περιοχές ενδιαφέροντος με διαφορετικό μικροκλίμα, ώστε να παράγεται έγκυρη ειδοποίηση για λήψη απόφασης επέμβασης.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Novacert Ε.Π.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Αγροτικά Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε
3. AGROMET IΚΕ.
4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Χανίων.
5. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.
6. ΕΛΚΕ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 141.268,72 €.
Website: https://smartraps.gr/

Πιλοτική εφαρμογή του προτύπου “NON ANTIBIOTIC CERT” σε κτηνοτροφικές μονάδες - προϊόντα εκτατικών εκμεταλλεύσεων.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: NON ANTIBIOTIC CERT
Η ανεξέλεγκτη χρήση των αντιβιοτικών ουσιών σε ανθρώπους αλλά και σε εκτρεφόμενα ζώα έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα παγκοσμίως με τη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών μικροβίων, τα οποία αντιμετωπίζονται πολύ δύσκολα. Ως εκ τούτου, λαμβάνονται παγκόσμια μέτρα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα εκτρεφόμενα ζώα. Στόχος του έργου είναι η πιστοποίηση της μη χρήσης αντιβιοτικών ουσιών, μέσω της εφαρμογής του Προτύπου NON ANTIBIOTIC CERT, το οποίο εφαρμόζεται στις επιλεγμένες εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών και μαύρου χοίρου και στα συνεργαζόμενα σφαγεία-τυποποιητήρια κρέατος ή μονάδες παραγωγής-συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα παραγόμενα προϊόντα επισημαίνονται με κατάλληλο Σήμα NON ANTIBIOTIC CERT, κοινό για όλα τα προϊόντα.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Παριανός Πολύδωρος Σουγιουλτζής Χαρίλαος Ο.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Novacert Ε.Π.Ε
3. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων & Αγροτικών Βιομηχανιών.
4. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.
5. ΕΛΚΕ – Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας / Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας και ελέγχου αγροτικών προϊόντων.
6. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» / Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
7. Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός ΒΟΪΟΥ.
8. Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος.
9. Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής & Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών.
10. Φωτιάδης Γεώργιος.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 294.366,17 €.

Πιλοτική εφαρμογή του προτύπου “ANTIOXCERT” σε κύρια αγροδιατροφικά προϊόντα.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: ANTIOXCERT
Τα κύρια αγροδιατροφικά ελληνικά προϊόντα (ελαιόλαδο, ελιές, ρίγανη, τσάι του βουνού, οίνος , σταφίδα, σκόρδο, αλεύρι κριθαριού, κάστανο, μέλι) είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, είτε λόγω του γενετικού τους υλικού, είτε λόγω του τρόπου παραγωγής –παρασκευής τους. Οι αντιοξειδωτικές αυτές ουσίες είναι πολύτιμες για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού γιατί μειώνουν το οξειδωτικό στρες και ισχυροποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα χαρακτηριστικά αυτά των προϊόντων σήμερα δεν γίνονται γνωστά στο καταναλωτικό κοινό μέσω της ετικέτας τους, έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν από τα ανταγωνιστικά τους προϊόντα και να διεκδικήσουν καλύτερη θέση στην αγορά και επομένως υψηλότερη τιμή. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή του προτύπου ANTIOXCERT, βάσει του οποίου ποσοτικοποιούνται οι κύριες αντιοξειδωτικές ουσίες ανά προϊόν ή ανά ομάδα προϊόντων και τα τελικά προϊόντα επισημαίνονται με κατάλληλο σήμα ANTIOXCERT και αναφορά στις συγκεντρώσεις των επιμέρους ουσιών για κάθε προϊόν.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. Παριανός Πολύδωρος Σουγιουλτζής Χαρίλαος Ο.Ε (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Novacert Ε.Π.Ε
3. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων.
4. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Τομέας Φαρμακογνωσίας – Φαρμακολογίας.
5. ΕΛΚΕ – Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας / Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων.
6. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΑ»/ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.
7. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.
8. Jardel Christiane.
9. Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Vaeni Νάουσα.
10. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης Χαλκιδικής.
11. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής Επεξεργασίας Εμπορίας Σκόρδου Βύσσας.
12. Αναπτυξιακή Εταιρεία Εννιά Χωριών Κισσάμου Α.Ε.
13. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Δήμου ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ.
14. Ένωση Κιάτου ΙΚΕ.
15. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση BIO-RIZA Ποιοτικά Προϊόντα Ορεινής Χαλκιδικής.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 444.998,78 €.

Αξιολόγηση ποικιλιών κερασιάς στη Ράχης Πιερίας και εφαρμογή στοχευμένης θρέψης για την αντιμετώπιση του σχισίματος των καρπών.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: CherrCultiEval
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καλλιέργειας της κερασιάς αποτελεί το σχίσιμο της επιδερμίδας του καρπού, το οποίο προκαλείται εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων κατά την περίοδο της ωρίμανσης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα υποβαθμίζει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, καθιστώντας ασύμφορη τη συγκομιδή. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η αντοχή των κερασιών στο σχίσιμο εξαρτάται από την ποικιλία και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές, πρωτίστως στο πεδίο της θρέψης των δένδρων (πχ. εφαρμογή Ca). Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας της κερασιάς επιμηκύνοντας τον χρόνο εμπορίας, με την επιλογή κατάλληλα προσαρμοσμένων ποικιλιών στο περιβάλλον της περιοχής Ράχης, ανθεκτικών στο επιφανειακό σχίσιμο και η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων α) ταχείας αξιολόγησης της αντοχής στο επιφανειακό σχίσιμο και β) θρέψης για την παραγωγή ποιοτικού/διατροφικού προϊόντος.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΑ»/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Novacert Ε.Π.Ε
3. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Δενδροκομίας.
4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ράχης Πιερίας.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 143.877,50 €.

Αξιολόγηση νέων κιτρινόσαρκων ποικιλιών ακτινιδιάς της Οργάνωσης Παραγωγών ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.

Επωνυμία Επιχειρησιακής Ομάδας: YellowKiwiEval
Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργειας της ακτινιδιάς επεκτείνεται ραγδαία, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 3η θέση στην παγκόσμια παραγωγή ακτινιδίου. Αξιοσημείωτο όμως αποτελεί το γεγονός πως το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής ακτινιδίου αφορά σε πρασινόκαρπες ποικιλίες, ενώ υπάρχει υστέρηση στην καλλιέργεια κιτρινόσαρκων ποικιλιών, σε σχέση πάντα με τις ανταγωνίστριες χώρες. Ως εκ τούτου, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επέκταση της καλλιέργειας σε νέες κιτρινόσαρκες ποικιλίες, οι οποίες αποτελούν τη σύγχρονη τάση στην παγκόσμια αγορά λόγω της ιδιαίτερα υψηλής διατροφικής τους αξίας. Στόχος του έργου είναι η άμεση αξιολόγηση των κιτρινόσαρκων ποικιλιών ως προς τα παραγωγικά και τα ποιοτικά/διατροφικά τους χαρακτηριστικά, δραστηριότητα που αναμένεται να συμβάλλει στην εξάπλωση των συγκεκριμένων ποικιλιών στη χώρα μας αλλά και στην ενίσχυση της θέσης που κατέχει στην παγκόσμια αγορά.
Μέλη Επιχειρησιακής ομάδας:
1. ΕΛΚΕ – Α.Π.Θ / Εργαστήριο Δενδροκομίας (συντονιστής φορέας της επιχειρησιακής ομάδας).
2. Novacert Ε.Π.Ε
3. ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΑ»/ Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων.
4. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 145.000 €.

Υποσέλιδο 5σήματα ελλ