Ευκαιρίες Εργασίας

Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας να εργαστείτε στην εταιρία NOVACERT ΕΠΕ.

Με την συμπλήρωση της φόρμας και την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία, τα οποία θέσατε υπόψη μας και, εφόσον πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, για την οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον, να επικοινωνήσει μαζί σας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης για την παροχή τυχόν περαιτέρω αναγκαίων πληροφοριών ή για να προγραμματιστεί η διενέργεια συνέντευξης.

Η αποστολή από πλευράς σας του βιογραφικού και των στοιχείων σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

ΌΡΟΙ

Ο ενδιαφερόμενος / υποψήφιος δηλώνω ότι:

  • Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς.
  • Στις παρεχόμενες πληροφορίες δεν χορηγούνται πληροφορίες που αφορούν σε τυχόν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
  • Δεν παρέχεται καμία πληροφορία που σχετίζεται με τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση του/ων τρίτου/ων προσώπου/ων.

Η εταιρία NOVACERT ΕΠΕ με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Βέροιας, Τ.Κ. 59300, τηλ.: 2333053200, e-mail: hr@novacert.gr , καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται δια μέσου της ανωτέρω συμπληρωμένης «φόρμας» και του βιογραφικού μου σημειώματος, καθώς και στοιχείων που τυχόν απαιτηθούν για την περαιτέρω αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μου με σκοπό την κάλυψη θέσης πρακτικής άσκησης ή εργασίας στην εταιρία NOVACERT ΕΠΕ.

Η εταιρία NOVACERT ΕΠΕ προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων και μόνο έπειτα από ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου τους.

Για να είναι βέβαιη η εταιρία ότι το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στην επεξεργασία, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επιβεβαίωσης της συναίνεσης του υποκειμένου και, αφότου ακολουθήσω τον σύνδεσμο (link) που περιέχει, θα αποσταλεί το ακόλουθο μήνυμα «Η καταχώρηση του βιογραφικού και των στοιχείων σας έγινε επιτυχώς».

Σκοπός επεξεργασίας:

Γνωστοποιείται ότι μοναδικός σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του για την κάλυψη θέσης εργασίας, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται με την υποβολή του βιογραφικού σημειώματος στον δικτυακό τόπο www.novacert.gr .

Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την εταιρία NOVACERT ΕΠΕ πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες της, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται με την παρούσα διαγράφονται από την εταιρία NOVACERT ΕΠΕ το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την υποβολή της παρούσας φόρμα και τη λήψη του βιογραφικού, εφόσον διαπιστωθεί ότι δε θα υποβληθεί προσφορά εργασίας από πλευράς μας ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από εσάς.

Δικαιώματα των υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα:

  • Πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα
  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Φορητότητας των δεδομένων
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Ανάκληση δεν θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση, πριν την ανάκληση της.

Τα ανωτέρω αιτήματα μπορούν να υποβληθούν:

  • στην ταχυδρομική διεύθυνση (1ο χλμ Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Βέροιας, Τ.Κ. 59300, Ν. Ημαθίας) ή
  • στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας hr@novacert.gr

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, επίσης, δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Με την αποστολή του βιογραφικού μου συναινώ στη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρία NOVACERT ΕΠΕ, με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 1ο χλμ Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Βέροιας, Τ.Κ.