“Επιχειρούμε έξω” με τη Novacert

Επιδότηση 50% για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην ΕΕ και τρίτες χώρες μέσω ΕΣΠΑ: Η Δράση ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ προσφέρει έως 50% επιδότηση σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και συγκεκριμένα στη βιομηχανία τροφίμων και στην αγροδιατροφή, για τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με μέγιστο προϋπολογισμό τις 100.000 €. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ξεκινάει στης 8 Ιανουαρίου μέχρι την εξάντληση του Προϋπολογισμού της δράσης.

Η ΝOVACERT έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία εκατοντάδες εκθεσιακές συμμετοχές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και είναι πάντα δίπλα σας προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάθεσης φακέλου και υλοποίησης. Μιλήστε τώρα με ένα εξειδικευμένο σύμβουλο της NOVACERT στο 2310554429 για να σχεδιάσουμε μαζί τη στρατηγική προώθησης της δραστηριότητάς σας στο εξωτερικό!

Πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα:

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς: Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, Ÿ Υλικά/ Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία/ Φάρμακα.

Σε ποιους απευθύνεται
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
• έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
• διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
• παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
• αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Περίοδος υποβολής
• από 8/1/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Όροι και προϋποθέσεις
• Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
• Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
• Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
• Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)
• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. .