Επιδότηση από 80% έως 100% για Συστήματα Αντιχαλαζικής Προστασίας

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το  Υπομέτρο 5.1. “ Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν    στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων” του Μέτρου 5 « Αποκατάσταση του δυναμικού της γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σκοπός του Μέτρου 5 είναι η αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας συνοψίζονται στα εξής:

 • Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού
 • Συλλογικά σχήματα γεωργών(για υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων)
 • Κριτήρια επιλογής βαθμολογίας: Βαθμολογία κυμαίνεται από 40 έως 100

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο Μέτρο είναι:

 • Οι δαπάνες να αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση
 • Οι δαπάνες να είναι εντός εύλογου κόστους υλοποίησης – προσκόμιση 3 προσφορών
 • Οι δαπάνες υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες

Προσοχή: δεν εντάσσονται δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι και βροχή
 • Γενικές δαπάνες (σύμβουλοι, μηχανικοί κ.λ.π)

 

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης
 • ΦΠΑ
 • Δαπάνες που αποσβένονται εντός του έτους
 • Δαπάνες αγοράς γης
 • Τόκοι χρέους
 • Δαπάνες πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Γενικές δαπάνες που υλοποιούνται πριν την 1/1/2014
 • Δαπάνες απλής αντικατάστασης
 • Δαπάνες απόσβεσης

Ύψος προϋπολογισμού

 • Έως 100.000 ευρώ ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου
 • Έως 1.000.000 ευρώ ανά συλλογικό σχήμα

Ποσοστό ενίσχυσης:

 • 80% φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 • 100% συλλογικά σχήματα

Διάρκεια υλοποίησης της πράξης από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης  μέχρι το τελικό αίτημα πληρωμής 24 μήνες.

 

Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες ένταξης στo τηλέφωνo: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ / 23330 53200