Ενίσχυση έως 65% για το πρόγραμμα των οινοποιείων

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018. Η παρούσα δράση αφορά επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018 σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013. Τα κονδύλια για το πρόγραμμα στήριξης ανέρχονται στο ποσό των 4.563.000 €.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

Επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της  ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing  των οινικών προϊόντων,  με στρατηγικούς στόχους:

 • την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγομένων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας,
 • τη στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά  βιώσιμες.
 • την αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΩΝ, ονομασία κατά παράδοση) κατά 5%.
 • 50 σχέδια ετησίως θα χρηματοδοτηθούν εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν  μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Δικαιούχοι

 • Οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
 • Ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

 • Παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος (από την επεξεργασία σταφυλιών μέχρι την εμφιάλωση και την επισήμανση του κρασιού στο κελάρι), αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, επιλέξιμες δράσεις είναι οι εξής:
 • μηχανήματα/εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών
 • εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης
 • εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου
 • εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης και παλαίωσης του οίνου
 • έλεγχος θερμοκρασίας και λογισμικό διαχείρισης κελαριών
 • Ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων
 • Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων, ανακαίνιση/εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης
 • Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι δαπάνες απλής μη αντικατάστασης και ο Φ.Π.Α

 

Ένταση ενίσχυσης

 H ένταση της ενίσχυσης χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και καθορίζεται ως εξής:

 • 50% για τις περιφέρειες που έχουν ορισθεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Καν. (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δηλαδή οι περιφερειακές ενότητες (Π.Ε.) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
 • 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή, οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
 • 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε) 229/2013.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 Η εκλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάσει τα ακόλουθα κριτήρια:

 • οι δράσεις και οι υποκείμενες ενέργειες είναι σαφώς καθορισμένες στις αιτήσεις και περιλαμβάνουν τις αιτούμενες δαπάνες αναλυτικά
 • οι αιτούμενες δαπάνες των επιμέρους ενεργειών της προτεινόμενης δράσης δεν υπερβαίνουν τις συνήθεις τιμές της αγοράς – δύο προσφορές για κάθε μια ενέργεια, όπου λαμβάνεται υπόψιν η οικονομικότερη εξ αυτών.
 • τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η επένδυση

 

Κριτήρια προτεραιότητας

 Για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται τα παρακάτω αντικειμενικά κριτήρια:

 

Α. Εξοικονόμηση ενέργειας-Περιβάλλον

 • Αγορά μηχανημάτων  που  συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μείωση κατανάλωσης  ενέργειας  –  Χρήση   πηγών   ενέργειας   φιλικών  προς το περιβάλλον
 • Παραγωγή προϊόντων Βιολογικών

Β. Είδος παραγόμενου προϊόντος

 • Παραγωγή προϊόντων   ποιότητας   ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλιακών    και    οίνων     ονομασίας κατά παράδοση

Γ. Μέγεθος Οινοπαραγωγής

 • Σύνολο οινοπαραγωγής- μέσος όρος 2ετίας – Επιλέξιμες είναι οι αιτήσεις των οινοποιητικών επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν κατατεθεί οι Δηλώσεις Παραγωγής για τα δύο (2) τελευταία έτη πριν το έτος κατάθεσης των αιτήσεων.

Δ. Είδος επιχείρησης

 • Συλλογικές δομές όπως Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ομάδες Παραγωγών

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα καταθέτουν εγγράφως και ψηφιακά (CD) στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται η αίτηση (Υπόδειγμα 1) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως και την 20η Φεβρουαρίου 2018 και συγχρόνως αποστέλλουν αντίγραφο φακέλου (σε έγγραφη και σε ψηφιακή μορφή) και στη Δ.Α.Ο.Κ. στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις.