winery 1

Νέο πρόγραμμα Επενδύσεων Επιχειρήσεων Οινοπαραγωγής

Το Πρόγραμμα Επενδύσεων Επιχειρήσεων Οινοπαραγωγής του άρθρου 50 (Καν.1308/2013) αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οινοπαραγωγής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά όλα τα οινοποιεία ανεξαρτήτως μεγέθους και έδρας, με ποσοστό επιδότησης που κυμαίνεται ανάλογα την Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει η επιχείρηση (40%-65%). Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στις 350.000€ και το ελάχιστο στις 10.000€ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2021.

Η NOVACERT μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει καθοριστική συμβολή στην εξωστρέφεια του ελληνικού κρασιού, έχοντας σχεδιάσει και υλοποιήσει δεκάδες έργα ανάπτυξης και προώθησης του αμπελοοινικού τομέα και αναλαμβάνει την πλήρη προετοιμασία, σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του νέου προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Επενδύσεων Επιχειρήσεων Οινοπαραγωγής του άρθρου 50 (Καν.1308/2013)

Δικαιούχοι

 • Οι Οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
 • Προϋπόθεση να έχουν κατατεθεί οι Δηλώσεις Παραγωγής τουλάχιστον για ένα έτος πριν το έτος υποβολής.
 • Απαιτείται τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας  συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης η βεβαίωση δανεισμού.
 • Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ μόνο μία αίτηση στήριξης και η οποία αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται η Περιφερειακή Ενότητα που υλοποιείται η επένδυση. Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες δράσεις.

Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος (Δεξαμενές, Βαρέλια, κ.ά)

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου (συσκευές μικροφιλταρίσματος, χημείο, κ.ά)

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων (Διαμόρφωση επισκέψιμου, λογισμικά πωλήσεων, κ.ά)

ΙV. Γενικές Δαπάνες (Κτιριακές δαπάνες, Η/Υ, αμοιβές μηχανικού, κ.ά.)

Μη επιλέξιμες Δαπάνες

α) Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων, β) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, γ) Προσωρινά έργα, δ) Έργα οδοποιίας, ε) Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα, στ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους, ζ) Τα μεταχειρισμένα οχήματα και ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός, η) Αμοιβές προσωπικού, θ) Φ.Π.Α.

Ύψος Προϋπολογισμού – Ποσοστά επιδότησης

 • Από 10.000 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ) ευρώ έως 350.000 (ΜΕΓΙΣΤΟ) ευρώ
 • Ένωση προσώπων ή συλλογικός φορέας έως 500.000

Ποσοστό ενίσχυσης ανά Περιφέρεια

 • 50%  για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας
 • 40% για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης
 • 65% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε) 229/2013.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Το πλαίσιο συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό με ελάχιστο όριο συμμετοχής το 25.

Καταληκτικές ημερομηνίες

 • Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων 01/07 έως 20/09 2021
 • Τελικός πίνακας επιλέξιμων αιτήσεων έως 20 Ιανουαρίου 2022
 • Αιτήσεις τροποποίησης έως 30/05/2022
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων και κατάθεση αίτησης  πληρωμής στην Δ..Α.Ο.Κ 20/07/2022
 • Πληρωμή δικαιούχου από Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μέχρι 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους (2022) από την αίτηση το αργότερο

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ με το Τμήμα Επιχειρησιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων.

📱Σουτζόπουλος Δημήτρης: 6970122424
📧 soutzopoulos@novacert.gr
📱Γιαννοπούλου Βάσω: 6970073203
📧 giannopoulou@novacert.gr
📞2333053200

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
📞2810360344
📱 Κοκολάκη Μαρία: 6983041309
📧 kokolaki@novacert.gr